Dofinansowanie

Czesław Zarzycki Agencja Rozwoju Nieruchomości, jako Beneficjent otrzymał dofinansowanie na realizację operacji pn. „Postawienie farmy fotowoltaicznej o mocy 32 kW, zakup i montaż sprzętu audiowizualnego oraz utworzenie zagrody edukacji ekologicznej w Lokalnym Centrum Turystycznym w miejscowości Osieki nad jeziorem Krosnowskim”, współfinansowanej ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest „Podniesienie świadomości ekologicznej wśród turystów, jak i podniesienie poziomu świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych poprzez zakup nowego wyposażenia oraz zatrudnienie jednej osoby”.

W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone 1 miejsce pracy.

Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 181 596,10  zł, w tym 65 371,50 zł to dofinansowanie jakie otrzymał Beneficjent.